Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych

Wydaje się, że wysokie koszty związane z „przełożeniem” dokumentacji spowodowały odejście od pierwotnego pomysłu. Oprócz skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej, projekt zakłada również jej elektronizację. Stosuje się nowy okres przechowywania dokumentacji (10 lat). Dopuszczona została elektroniczna forma prowadzenia dokumentacji pracowniczej (alternatywna do wersji papierowej). Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji http://www.archidoc.pl/archiwizacja-papierowa.html kadrowej na nowych zasadach z uwzględnieniem przepisów o skróceniu okresu przechowywania dokumentów oraz elektronizacji akt osobowych. Do stosunków pracy nawiązanych przed tym dniem zastosowanie ma dotychczasowy 50-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Co więcej, jeśli pracodawca będzie miał zamiar powrócić do papierowej wersji dokumentacji pracowniczej będzie mógł to w każdej chwili uczynić. W przypadku, gdy pracownik/członek rodziny nie odbierze dokumentacji, pracodawca może ją zniszczyć (ustawodawca nie nakazał w tym przypadku niszczenia dokumentacji – lecz tylko to dopuścił). Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji towarzyszącej zatrudnianiu pracowników, w szczególności akt osobowych. Na te i inne pytania odpowiemy na szkoleniu dotyczącym prowadzenia dokumentacji pracowniczej na zmienionych zasadach, ze szczególnym uwzględnieniem RODO. , nie ma możliwości skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej. Okresy przechowywania dokumentacji liczone są w zależności od daty nawiązania poszczególnych stosunków pracy i oddzielnie dla każdego z nich. Obowiązkowe i dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej (kadrowej). W przypadku, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym kończący się najpóźniej stosunek pracy rozwiązał się lub wygasł. Zawartość pozostałej dokumentacji zatrudnieniowej pracowników. Pomimo, że minie termin na odbiór dokumentacji przez pracownika – jeśli nie będzie ona jeszcze zniszczona (pracodawca ma na zniszczenie 12 miesięcy), pracodawca może wydać dokumentację pracownikowi. W razie nie skorzystania przez pracownika z tego uprawnienia, pracodawca będzie mógł zniszczyć poprzednią postać takiej dokumentacji nie będzie to jednak obowiązkiem pracodawcy. Ustawa wprowadza nowy, 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, zamiast obecnie obowiązujących. Taka zasada dotyczyła zarówno teczek osobowych pracowników, jak i pozostałej dokumentacji kadrowo-płacowej. Zmiany w prawie dotyczące skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej to dla wielu przedsiębiorstw szansa na zmniejszenie powierzchni archiwum, a tym samym obniżenie kosztów. Projekt ten zakłada skrócenie okresu przechowywania akt osobowych i dokumentacji płacowej. • zniszczeniu dokumentacji pracowniczej w razie jej nie odebrania. Poprzednią postać dokumentacji pracowniczej możesz zniszczyć po upływie 30 dni od dnia poinformowania pracowników o możliwości jej odbioru.